wrapper

Tiêu Điểm

AN TOÀN - NĂNG SUẤT - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

Ngày 3/1/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 59-NQ/ĐU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Theo đó, mục tiêu chung đặt ra trong năm 2020 là “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, trong đó tập trung hoàn thiện mô hình sản xuất - kinh doanh than; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động; kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của Tập đoàn trong các lĩnh vực; đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội; khai thác tối đa các chuỗi giá trị gia tăng của Tập đoàn, từng bước nâng cao giá trị doanh nghiệp của các đơn vị thành viên; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn năm 2019 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.
Các chỉ tiêu chủ yếu: Than nguyên khai sản xuất 40,5 triệu tấn; than tiêu thụ 49 triệu tấn; than nhập khẩu 10,5 triệu tấn; sản xuất 1,3 triệu tấn alumin quy đổi, 101.071 tấn tinh quặng đồng, 17.000 tấn đồng tấm, 11.200 tấn kẽm thỏi, 158.022 tấn tinh quặng sắt, 623 kg vàng; sản lượng phát điện 9,8 tỷ kWh; vật liệu nổ công nghiệp: sản xuất 68.500 tấn các loại, cung ứng thuốc nổ 112.000 tấn, sản xuất Nitrat Amon 152.000 tấn; tổng doanh thu 138.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 18.800 tỷ đồng; thu nhập bình quân 12,7 triệu đồng/người-tháng.
Cùng với đó là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 99% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên đạt 5%/tổng số đảng viên/năm. Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đảng ủy Tập đoàn đã đưa ra nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, CNVC và người lao động; Phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong TKV và Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V; Thực hiện tốt việc kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị đồng bộ từ cơ sở trong quá trình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu trong sản xuất kinh doanh; Tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV; Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo đẩy mạnh đầu tư, áp dụng KHCN theo định hướng CGH, THH, TĐH giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030…

Toàn văn Nghị quyết

P.V

Last modified on Thứ sáu, 31 Tháng 1 2020

5 Comments

Leave a comment

Về MICCO

Xây dựng ngành công nghiệp VLNCN hiện đại, phát triển và tôn vinh thương hiệu MICCO thành thương hiệu mạnh, uy tín trong và ngoài nước.

Giới Thiệu MICCO

 Trải qua trên 45 năm xây dựng ...
Ngành Hoá chất Mỏ được thành ...
 Với 29 đầu mối bao gồm các đơn vị ...